Mehtap GURGER1, Abdurrahim TURKOGLU2, Metin ATESCELIK1, Turgay BORK2, Mehmet TOKDEMIR2, Omer Dogan ALATAS3, Evren EKINGEN3

1Department of Emergency, Fırat University Faculty of Medicine, Elazig
2Department of Forensic Medicine, Fırat University Faculty of Medicine, Elazig
3Department of Emergency Service, Elazıg Training and Research Hospital, Elazig

Anahtar Kelimeler: Otopsi; acil servis; ani ölümler

Özet

Amaç

Ani ölümler semptomlar başladıktan sonra 24 saat içerisinde oluşur. En yaygın nedenleri kardiyak, nörolojik ve pulmoner hastalıkları içerir. Otopsi bu ölümlerin nedenini tespit etmede altın standarttır. Bu çalışmada acil servisimize başvuran ani ölüm olgularının otopsi bulgularına göre ölüm nedenlerini değerlendirdik.

Gereç ve Yöntem

Bu retrospektif çalışmaya 2008–2012 yılları arasında acil servisimize başvuran, yaşları 18 ve üzeri olan, nontravmatik, ani, şüpheli ölüm vakaları alındı. Hastaların dosyaları incelenerek yaşları, cinsiyetleri, ölüm zamanı, bilinen hastalıkları, semptomlar başladıktan sonra geçen zaman, başvuru anındaki şikayeti, vital bulguları ve otopsi sonucu kaydedildi.

Bulgular

Çalışmaya 46 hasta alındı. Ortalama yaş 45.73±19.6 idi. Vakaların % 84.78' i acil servise geldiğinde kardiyopulmoner arestti. 32 vaka (%69.6) erkekti. Ölümün en yaygın nedeni kardiyovasküler hastalıklardı (%52.2). Bunu nörolojik hastalıklar (%21.7), intoksikasyonlar (%15.2) ve solunum sistemi ile ilgili hastalıklar (%10.9) izledi. En sık gözlenen hastalıklar myokard infarktüsü (%45.7), subaraknoid kanama (%8.7) ve kronik obstriktif akciğer hastalığı (%6.6) idi. İntoksikasyon vakalarının üçü ilaç alımı, üçü karbonmonoksit zehirlenmesi, biri koraziv madde içimiydi.

Sonuç

Bu kritik hastaları ilk değerlendiren hekim olan acil servis doktorları, ölümlerin altında yatan nedenlerin ayırıcı tanısını yapmalı ve uygun tedavi yaklaşımını uygulamalıdır. Ani ölümlerin en sık nedeni kardiyovasküler hastalıklar olmakla birlikte acil serviste diğer nedenler de göz önünde tutulmalıdır.