S. Özdem1, Y. Çete2, L. Dönmez3, İ. Başarıcı4, A. Baktır4, H. Akbaş1, M. Gültekin5

1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı Klinik Biyokimya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Acil Tıp Anabilim Dalı
4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı
5Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Merkez Laboratuarı, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Özet

Giriş: Serum iskemi modifiye albumin (IMA) düzeyleri son yıllarda miyokard iskemisini gösteren erken bir belirteç olarak Akut Koroner Sendrom (AKS) düşünülen hastaların değerlendirilmesinde kullanılmaya başlanmı ştır. Bu çalışmada, sağlıklı yetişkinler ve AKS’li hastalarda IMA serum düzeylerinin saptanması ve miyokard iskemisi tanısındaki geçerliliğinin ölçülmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntem: Acil serviste AKS ön tanısı ile değerlendirilen ve ölçülen ilk myoglobin, troponin T ve CK-MB düzeyleri yüksek olmayan, ancak takip eden 6-24 saat içinde bu değerleri yükselen hastalardan ve sağlıklı erişkinlerden oluşan kontrol grubunun serum IMA düzeyleri ölçüldü. Yaş ve cinsiyetin serum IMA düzeyleri üzerindeki etkisi incelendi.
Bulgular: Kontrol grubunda 109 kadın (yaş ortalaması: 48.7 ± 19 yıl), 87 erkek (yaş ortalaması: 44.8 ± 17 yıl) toplam 196 sağlıklı kişinin serum IMA düzeyleri ölçüldü. AKS grubunda ise, 4’ü kadın, 37’si erkek toplam 41 hastada (yaş ortalaması 60 ± 13 yıl) serum IMA düzeyleri ölçüldü. Sağlıklı yetişkinlerde serum IMA düzeyleri normal bir dağılım gösterdi. Tüm çalışma grubunun %95’ini kapsayan serum IMA değeri 59.08 ± 13.0 U/mL olarak bulundu. Cinsiyet ve yaş serum IMA düzeylerini anlamlı olarak etkilemedi. Sağlıklı grup ile karşılaştırıldığında, AKS’li hastalarda serum IMA düzeyleri anlamlı olarak daha yüksekti (p<0.0001). Serum IMA düzeyinin myokard iskemisi tanısı için eşik değeri 74.10 U/mL, ROC eğrisi altında kalan alan ise 0.8244 (95% Güven Aralığı: 0.746 – 0.902, standart hata 0.039, p<0.0001) olarak bulundu. Eşik değeri <74.10 U/mL için duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %60.98 ve %89.29 olarak hesaplandı. Pozitif ve negatif prediktif değerler sırasıyla %72.7 ve %93 olarak tespit edildi.
Sonuç: Serum IMA düzeylerinin miyokard iskemisinden hemen sonra artması ve ayrıca yüksek bir duyarlığa ve negatif prediktif değere sahip olması bu testi myokard iskemisi tanı ve tedavisinde yararlı bir biyokimyasal parametre durumuna getirmektedir.