Mutlu Kartal, Erkan Göksu, Oktay Eray, Faruk Güngör

Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya

Anahtar Kelimeler: Ateş, hastaneye yatış; nabız yüksekliği; renal transplant

Özet

Amaç: Bu çalışmanın amacı, acil servise başvuran renal transplant hastalarının hastaneye yatışını etkileyen faktörlerin araştırılmasıdır.
Gereç ve Yöntem: 01.01.2005-31.12.2005 tarihleri arasında hastanemiz acil servisine başvuran renal transplant hastaları “mediacil” kayıt sisteminden tespit edildi. Hastaların demografik verileri, vital bulguları, tanıları ve yatıştaburculuk durumları geriye dönük dosya taraması yöntemiyle belirlendi.
Bulgular: Toplam 163 hastanın verileri analiz edildi. Hastaların 93’ü (57%) erkekti ve yaş ortalaması 37 olarak saptandı. Hastaların 128’ine canlı vericiden nakil yapılırken 35 hastaya kadavradan nakil yapılmıştı. Tüm hastalar immün baskılama için kortikosteroid alırken 74 (45%) hasta takrolismus, 89 (55%) hasta siklosporin kullanmaktaydı. Hastalar için en sık üriner enfeksiyon tanısı (n=27) konulduğu saptandı. Hastaların 66’sı (40%) hastaneye yatırılırken 6 hasta hayatını kaybetmişti. Lojistik regresyon analizinde ateş yüksekliği (p=0.018 %95 GA 1.093-2.583) ve nabız yüksekliği (p=0.024 %95 GA 1.003-1.042) hastaneye yatış açısından anlamlı parametreler olarak tespit edildi.
Sonuç: Acil servise başvuran renal transplant hastalarında ateş ve nabız yüksekliği altta yatan ciddi patolojiler ve hastaneye yatış açısından hekimleri uyarıcı olmalıdır.