Fikret Bildik1, İsa Kılıçaslan1, Cumali Doğru2, Ayfer Keleş1, Ahmet Demircan1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı, Ankara
2Şişli Etfal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Anahtar Kelimeler: İlk yardım, temel yaşam desteği, eğitim, öğretmen, öğrenci

Özet

Öğrenciler okulda mevcut hastalıklarında kötüleşme veya kaza geçirme nedeni ile ilk yardıma gereksinim duyabilirler. Bu nedenle öğretmenlerin ilk yardım girişimlerini bilmesi ve uygulayabilmesi gereklidir. Bu çalışmanın amacı, öğretmen adayı olan eğitim fakültesi öğrencilerinin ilk yardım bilgi düzeyini ve verilen ilk yardım eğitiminin etkinliğini saptamaktır.
Gereç ve Yöntem
Bu çalışmaya, 88 Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi (Ankara) öğrencisi katıldı. Öğrencilere üç aylık dönem içinde 20 saat ilk yardım eğitimi verildi. Eğitim öncesi ve sonrası 20 soruluk ilk yardım bilgileri içeren sınav ve ilk yardım eğitimi ile ilgili anket düzenlendi.
Bulgular
Bu öğrencilerden 54’ü (%61.4) son 5 yıl içinde ilk yardım eğitimi almıştı. Ön test not ortalaması 47.89±11.28, son test not ortalaması 75.28±12.62 idi ve aralarında istatistiksel anlamlı artış vardı (p<0.001). Temel yaşam desteği ile ilgili sorulara doğru yanıt verme oranı eğitim sonrası istatistiksel anlamlı olarak artış gösterdi. “Yeterli ilk yardım bilgisi ve becerisine sahip olduğunuzu düşünüyor musunuz?” sorusuna verilen “evet” yanıtı eğitim öncesi %7.0’den, eğitim sonrası %58.0’e artış gösterdi (p<0.001).
Sonuç
Eğitim fakültesi öğrencilerinin ilk yardım bilgilerinin yetersiz olduğu, öğretmen yetiştiren tüm okullarda ilk yardım eğitimi verilmesi ve öğretmenlerin de bilgilerini güncellemesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.