Osman Saka

Akdeniz Üniveristesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı

Özet

Bir araştırmanın tüm evreleri kuşkusuz çok önemlidir. Fakat birçok araştırmacı için en önemli evre değerlendirmedir. Doğru olmamakla birlikte birçok kişi için değerlendirme deyince akla gelen tek yöntem hipotez testleridir. Tanımlayıcı bir araştırmada, ortalama, varyans, standart sapma, frekans, oran, yüzde, insidans veya prevelans gibi ölçütlerden bazıları ile birkaç tablo ve grafik yeterli olabilir. Bazı araştırmalarda ise incelenen olayı yada olguyu etkileyen çok sayıda değişken olabilir. Bu durumda tanımlayıcı istatistikler ve tek değişkenli hipotez testleri ile basit regresyon ve korelasyon yetersiz kalacaktır. Bu durumda çok değişkenli çözümleme tekniklerinin kullanımı daha doğru olacaktır. Önemli olan araştırmalardan elde edilen verileri doğru değerlendirip güvenilir tutarlı ve yansız sonuçlara ulaşmaktır.