Author Pages
Şeref Kerem Çorbacıoğlu 195
Gökhan Aksel 195
Fikri M. Abu-Zidan 199, 244
Kamal Idris 199
Arif Alper Cevik 199
V. Yuvaraj 211
Sachin Sujir Nayak 211
S. Vimal Krishnan 211
İbrahim Ulaş Özturan 219
İbrahim Sarbay 219
Fawaz Poonthottathil 225
Soorya Suresh 225
Jamshed Nayer 225
Praveen Aggarwal 225
Ömer Faruk Karakoyun 232
Yalcin Golcuk 232
Hande Gurbuz 238
Gulfem Basol 238
Mehmet Mustafa Altintas 238
Betul Kuru 238
Alan Shaji 246
Malik Parvez 246
Naresh Kumar Chirumamilla 246
Nalin Sharma 246
Ashok Kumar Pannu 246
Gautam Jesrani 250
Jaspreet Kaur 250
Samiksha Gupta 250
Yuvraj Singh Cheema 250
Prashant Ahlawat 250
Chitta Ranjan Mohanty 254
Anju Gupta 254
Rakesh Vadakkethil Radhakrishnan 254
Neha Singh 254
Saroj Kumar Patra 254