Sabiye YILMAZ, Salih SAHINKUS, Harun KILIC, Huseyin GUNDUZ, Ramazan AKDEMIR

Department of Cardiology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya

Anahtar Kelimeler: Koroner trombüs; miyokart enfaktüsü; gebelik

Özet

Otuz iki yaşında yedi haftalık multipar gebe bir kadın, acil servisimize 35 dakika önce başlayan göğüs ağrısı şikayeti ile başvurdu. Hasta bekleme odasında beklerken ani kardiyak arrest gelişti. Kardiopulmoner resüsitasyon yapılıp hasta hemen entübe edildi. Elektrokardiyografide inferior miyokart enfaktüsü saptandı. Hastaya koroner anjiyografi yapıldı ve sirkumfleks arter ile sol ön inen arterde yavaş akım izlendi. Medikal tedavide asetilsalisilik asit ve klopidogrel kombinasyonu ile unfraksiyone heparin başlandı. Hastamız üç tane sağlıklı çocuğa sahipti ve önceki gebeliklerinde herhangi bir problem yaşamamıştı. Risk faktörlerinden aile öyküsü ve sigara içiciliği mevcuttu ancak diyabetes mellitus, hipertansiyon, dislipidemi yoktu. Çıkış tedavisi asetilsalisilik asit, klopidogrel ve beta bloker olarak düzenlendi ve yatışının beşinci gününde sıkı takip önerildi. Miyakart enfaktüsündan iki hafta sonra elektif abortus planlandı.