Ozlem UZUN1, Suha TURKMEN2, Umut ERYIGIT2, Ahmet MENTESE3, Serdar TURKYILMAZ4, Suleyman TUREDI2, Suleyman Caner KARAHAN5, Abdulkadir GUNDUZ2

1Department of Emergency Medicine, Bagcilar Training and Research Hospital, İstanbul
2Department of Emergency Medicine, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon
3Department of Biochemistry, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon
4Department of General Surgery, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon
5Department of Biochemistry, Ozel Yildizli Guven Hospital, Trabzon

Anahtar Kelimeler: Karın ağrısı; batında kitle; I-FABP; mezenter iskemisi

Özet

Amaç

Biyokimyasal belirteçler karın ağrısının sebebinin erken tanısında oldukça önemlidir. Bu çalışmada FABP'nin intestinal tipinin (I-FABP) abdominal patolojisi olan hastaların ayırıcı tanısındaki değeri araştırıldı.

Gereç ve Yöntem

Mevcut çalışma üniversite hastanesi acil servisinde ileriye yönelik tanımlayıcı olarak çalışma gerçekleştirildi. Karın ağrısı şikayeti ile acil servise başvuran hastalarda başvuru anında alınan serum örneklerinden I-FABP değerlerine bakıldı. Bulgular sağlıklı gönüllülerdeki düzeyler ile karşılaştırıldı.

Bulgular

Kayıtlı 171 hastada ölçülen ortalama I-FABP seviyesi 170.1±543.4 pg/ml olarak belirlendi. Sağlıklı gönüllülerde I-FABP seviyesi 61.4±47.4 pg/ml olarak bulundu. Hasta grubunun I-FABP seviyeleri sağlıklı gönüllülere göre yüksek olarak bulunmuşsa da, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0.05). Başvuru anında ölçülen I-FABP seviyeleri sağlıklı gönüllülerle kıyaslandığında akut mezenter iskemide (AMI) ve karıniçi kitle tespit edilen hastalarda istatistiksel olarak anlamlı yüksekti (p≤0.05).

Sonuç

Acil servise karın ağrısı şikayeti ile başvuran hastalardan mezenter iskemi ve karıniçi kitle tanısı alan hastalarda başvuru anında ölçülen serum I-FABP değerleri sağlıklı gönüllülere kıyaslandığında anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.