Seda DAGAR1, Sibel SAHIN2, Yunus YILMAZ3, Ugur DURAK1

1Department of Emergency Medicine, Kars State Hospital, Kars
2Department of Emergency Medicine, Artvin State Hospital, Artvin
3Department of Pediatric Service, Kars State Hospital, Kars

Anahtar Kelimeler: Konsültasyon; acil; tatil; kalış süresi; inceleme

Özet

Amaç

Çalışmamızda uzun tatillerde acil servis başvurularında artış beklentisinin, hekimlerin inceleme ya da konsültasyon isteme yönelimine ve acil serviste hastaların kalış süresine etkisi olup olmadığını ortaya çıkarmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda tatil dönemi olarak dokuz günlük Kurban Bayramı tatili kabul edilirken, karşılaştırma grubu ise dokuz günlük tatil dışı bir dönemde acil servise başvuran tüm hastalardan oluşturuldu. Her iki dönemde acil servise başvuran hastalar demografik bilgileri, başvuru nedenleri, komorbid hastalıkları, laboratuvar ve görüntüleme incelemesi yapılıp yapılmadığı, konsültasyon istemleri, acil serviste kalış süreleri ve sonuçlanma şekilleri bakımından karşılaştırıldı.

Bulgular

Tatil döneminde 3523 (%55.5), tatil dışı dönemde 2830 (%45.5) olmak üzere toplam 6353 acil servis başvurusu kaydedildi (p≤0.001). Tatil dışı döneme göre tatil döneminde laboratuvar inceleme istemlerinde %1.9 oranında azalma (p=0.108), radyolojik inceleme kullanımında %7.7 oranında artış (p≤0.001), konsültasyon istemlerinde %1.2 oranında artış (p=0.063) saptadık. Acil serviste ortalama kalış süreleri tatil döneminde 55.9±75.3 dakika, tatil dışı dönemde 56.3±71.9 dakika olarak bulundu (p=0.819). İnceleme veya konsültasyon yapılan hastaların ortalama kalış süresini tatil döneminde (88.6±92.8 dakika) tatil dışı döneme (92.6±87.5 dakika) göre daha kısa saptadık (p=0.224).

Sonuç

Uzun süreli tatillerde acil servislerde beklendiği gibi hasta yoğunluğu artmaktadır. Bu yoğunluk, hekimlerin laboratuvar incelemesi ve konsültasyon istemlerinde artışa yol açmazken, radyolojik inceleme istemlerinde artış gözlenmiştir. Ayrıca acil serviste ortalama kalış süresi başvuru sayısındaki artıştan etkilenmemektedir.