S. Kabak1, D. Aygün1, Ö. İyigün2, C. Narğis1

1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin Cerrahisi Anabilim Dalı

Özet

İntrakranial anevrizmalı hastalarda subaraknoid kanama (SAK) gelişmeden önce görülen ani ve şiddetli SAK ağrısına benzer baş ağrısı, sentinel baş ağrısı olarak bilinir. Yirmi yedi yaşında, 30 haftalık gebe, ani başlangıçlı şiddetli baş ağrısı ve kusma yakınması ile acil servisimize başvurdu. Özgeçmişinde özellik bulunmayan hastanın 15 gün önce ani başlayan şiddetli baş ağrısı nedeni ile başka bir kliniğe başvurmuş ve migren tanısı almıştı. Başvuru sırasında olgunun Glaskow Koma Skoru (GKS) 14’tü ve çekilen bilgisayarlı beyin tomografisi (BBT) SAK ile uyumluydu. Ani ve şiddetli başlayan baş ağrısı ile başvuran hastalarda sentinel baş ağrısı mutlaka akla getirilmelidir. intrakraniyal anevrizmalı olguların az bir kısmı SAK ile sonuçlansa da, SAK’daki yüksek mortalite ve morbidite oranından dolayı, sentinel baş ağrılı olgularda BBT, eğer BBT normal ise sırası ile lomber ponksiyon (LP), manyetik rezonans anjiografi (MRA) ve kateter anjiografi uygulamaları düşünülmelidir.