M. Kartal, Ö. Erken, F. Güngör, C. Eken, O. Eray

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Özet

Giriş: Akdeniz turizm havzasında bilinen en kalabalık turizm kentlerinden biri olan Antalya’da turizm amaçlı seyahat eden ve travmaya maruz kalan hastaların özelliklerini tanımlamak ve alınabilecek önlemler ile ilgili veri alt yapısı oluşturmak.
Gereç ve Yöntem: Antalya’da üçüncü basamak sağlık hizmeti veren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servis’ine 01.01.2003-30.09.2004 tarihleri arasında travmaya maruz kalma nedeni ile başvuran turist hastaları n klinik ve demografik verileri, ‘yabancı uyruklu hastalar’ bürosu otomasyon kayıtları, hasta dosyaları ve ICD-10 kodlarından geriye doğru taranarak elde edildi.
Bulgular: Çalışma süresince acil servise travma nedeniyle başvuran 405 yabancı uyruklu hastanın verileri değerlendirildi. Doğu Avrupa ülkelerinden gelen turistler 279 (%70) hasta ile en fazla sayıda başvuran hasta grubuydu. Avrupa birliği ülkelerinden 111 (%27) hasta ve diğer ülkelerden gelen 15 (%3) hasta tespit edildi. 168 hastada travma nedeni düşme, kalan 237 hastada sırasıyla; araç içi trafik kazası, motosiklet kazası, çarpma ve darptı. 127 (%31) hasta için yatış kararı alınırken, 278 (%69) hasta acil serviste tedavisi düzenlendikten sonra taburcu edildi. En fazla hasta yatırılan bölümler, 50 (%13) hasta ile ortopedi ve 27 (%6) hasta ile beyin cerrahisiydi. ICD-10 kodlarına göre en sık konulan tanının 268 (%66) hastayla ekstremite yaralanmaları olduğu tespit edildi. Hastaların 67’sine cerrahi uygulanırken, 6 hastanın travmaya bağlı olarak öldüğü tespit edildi. Hastaların ortalama hastanede yatış süresi 1.37 gün olarak bulundu.
Sonuç: Acil servise başvuran yabancı uyruklu hastaların önemli bir kısmını travma hastaları oluşturmaktadı r. Yabancı uyruklu travma hastalarının önemli bölümü acil servisten tedavi edilerek taburcu edilirken, mortalite ve morbiditenin önemli bir kısmını ortopedik yaralanmalar ile kafa travmaları oluşturmaktadır. Verilerin yorumlanmasında üçüncü basamak hastaneler dışında sağlık merkezlerine başvuran diğer hastaların verilerinin eksikliği dikkate alınmalıdır.