Fatma SARI DOGAN1, Vehbi OZAYDIN1, Behcet VARISLI2, Onur INCEALTIN1, Zeynep OZKOK1

1Department of Emergency Clinic, Medeniyet University Goztepe Training and Research Hospital, Istanbul
2Department of Emergency Servicis, Van Training and Research Hospital, Van

Anahtar Kelimeler: Acil servis; zehirlenme; intihar

Özet

Amaç

Zehirlenme potansiyel olarak zarar verebilen herhangi bir kimyasal, fiziksel veya organik maddeye maruziyet sonrası organizmada bazı istenmeyen belirti ve bulguların ortaya çıkmasıdır. Biz bu çalışmamızda intihar amaçlı veya kazara zehirlenme nedeniyle acil servisimize başvuran erişkin hastaların demografik ve etiyolojik faktörlerini araştırdık.

Gereç ve Yöntem

Çalışma geriye dönük bir çalışma olup veriler adli defter, protokol defteri ve hasta dosyalarından elde edilmiştir. Bir yıllık süre içerisinde (Eylül 2011-Eylül 2012) Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne zehirlenme ile başvuran 14 yaş üstü hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular

Çalışmaya toplam 430 hasta dahil edildi. Olguların 278'i kadın (%64.7), 152'si erkekti (%35.3). Kadın/erkek (K/E) oranı 1.82/1, yaş ortalaması 27.4±11.75 idi. Zehirlenme nedeni incelendiğinde; 348'inin (%80.93) ilaç, 39'unun (%9.06) alkol ve ilaç, 37'sinin (%8.6) fare zehiri, dördünün (%0.93) kostik madde, ikisinin (%0.46) organofosfat olduğu görüldü. En yüksek başvurunun sırasıyla temmuz, ağustos, eylül aylarında olduğu görüldü. Mevsimlere göre başvuru sıklığına bakıldığında %35.6 yaz, %29.1 sonbahar, %19.8 ilkbahar ve %15.6 kışın başvuru olduğu tespit edildi.

Sonuç

Çalışmamızın sonuçları literatürde Türkiye'de daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik göstermektedir. Zehirlenme olguları kadınlarda daha sık olup en sık ilaç alımı yolu ile olmaktadır. Literatürden farklı olarak en sık yaz mevsiminde zehirlenme tespit edildi.