A. Akcan1, H. Akyıldız1, İ. İkizceli2, C. Küçük1, T. Artış1, N. Yılmaz1, E. M. Sözüer1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne son beş yıl içinde başvuran ve Genel Cerrahi Kliniği’nde cerrahi ya da konservatif tedavi uygulanan karın travmalı olguların literatür değerlendirilmesidir.
Gereç ve Yöntem: 2000-2005 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran ve karın travması saptanan hastalar geriye dönük olarak; yaş, cinsiyet, travma nedenleri, eşlik eden diğer sistem yaralanmaları, uygulanan tanı yöntemleri, tedavi yaklaşımları, morbidite ve mortalite sonuçları açısından hasta kayıtları araştırılarak değerlendirildi.
Bulgular: Çalışma döneminde acil servise getirilen 16-89 yaş arası travmalı hastalardan 827’sinde karın travması saptandı. Bunların %72.3’i erkek, %27.7’i kadındı. Olguların 333’ü künt travma sonrası acil servise getirilirken, 494 olguda getirilme nedeni penetran yaralanmaydı. Hastaların %34.3’üne cerrahi tedavi uygulanı rken, %65.7’sine konservatif tedavi uygulandı. Künt ve penetran karın travmalı olgular mortalite yönünden karşılaştırıldığında yaralanma tipi ve cinsiyet açısından gruplar arasında istatistik olarak anlamlı farklılık saptanmazken (p>0.05); cerrahi tedavi uygulanan hastalarda mortalitenin anlamlı derecede arttığı saptandı (p<0.05). Ölen hastalarla ölmeyenlerin yaşları karşılaştırıldığında gerek künt gerekse penetran karın travmalı hastalar arasında istatistik olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05).
Sonuç: Acil cerrahi müdahale gerektiren patolojiler dışında karın travmalarının büyük çoğunluğu, özellikle solid organ yaralanmaları, konservatif yöntemlerle tedavi edilebilmektedir. iyi bir travma resusitasyonu, hızlı tanı ve doğru tedavi ile morbidite ve mortaliteyi azaltmak mümkündür.