Sonay GOKTAS1, Gulay YILDIRIM2, Selmin KOSE2, Senay YILDIRIM3, Fatma OZHAN2, Leman SENTURAN2

1 Maltepe University School of Nursing, Istanbul
2 Halic University School of Nursing, Istanbul
3 Istanbul Sisli Vocational School, Istanbul

Anahtar Kelimeler: İlkyardım; üniversite öğrencisi; zehirlenme

Özet

Amaç

Zehirlenmeler ciddi yaklaşım gerektiren ve tedaviye iyi yanıt veren önemli bir halk sağlığı problemidir. Zehirlenme durumlarında uygun ilk yardım hayat kurtarıcı olup, toplumun bütün bireylerinin, her türlü koşulda yapması gereken bir uygulamalar bütünüdür. Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin zehirlenme vakalarındaki ilkyardım bilgilerini incelemek amacı ile yapıldı.

Gereç ve Yöntem

Araştırma Mayıs 2013–Haziran 2013 tarihleri arasında, özel bir vakıf üniversitesinde, üniversite rektörlüğünden gerekli izin alınarak gerçekleştirildi. Evrenini üniversitede okuyan 4560 öğrenci, örneklemi ise çalışmanın yapıldığı günlerde okula devam eden ve araştırmaya katılmayı kabul eden 936 öğrenci oluşturdu. Veriler araştırmacılar tarafından hazırlanan 21 soruluk anket formu kullanılarak toplandı. Verilerin analizi bilgisayar ortamında yüzdelik değerlendirme yöntemi ve ki-kare testi kullanılarak yapıldı.

Bulgular

Çalışmamızda öğrencilerin %92.6'sının (n=867) acil durumda aranması gereken ambulans numarasını ve %57.3'ünün (n=536) zehir danışma hattı numarasını bildikleri ve zehirlenmelerde ortaya çıkan belirtiler ile vücut sistemleri arasındaki ilişkiyi soran sorulara doğru olarak cevap verdikleri belirlendi. Sağlık bölümlerinde okuyan öğrencilerin zehirlenme belirtileri ve sindirim ile solunum yolu zehirlenmelerinde yapılacak olan ilkyardım girişimleri ile ilgili bilgi sorularına diğer bölümlerde okuyan öğrencilere göre daha fazla doğru cevap verdikleri saptandı (p≤0.001, p≤0.01).

Sonuç

Sağlıkla ilgili bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin zehirlenmelerle ilgili ilkyardım konusunda daha bilgili oldukları, diğer bölümlerde okuyan öğrencilerin ise bu konularla ilgili bilgilerinin yetersiz olduğu görülmektedir. Üniversitelerin tüm bölümlerinde ilk yardım derslerinin okutulmaya başlanması ile gerek zehirlenmeler gerekse diğer ilkyardım bilgilerinin bireylere doğru bir şekilde aktarılacağı ve toplumdaki ilkyardım bilgisinin artacağı düşünülmektedir.