Mohsen ABBASI1, Mahmoudreza SAJJADI1, Marzieh FATHI2, Mohammadreza MAGHSOUDI1

1Iran University of Medical Sciences, Iran
2Shiraz University of Medical Sciences, Iran

Anahtar Kelimeler: Biyobelirteç; kafa travması; S100B proteini; travmatik beyin hasarı

Özet

Amaç

Travmatik beyin travması dünya ölçeğinde olağan bir ölüm ve özürlülük nedenidir. Beyin hücre hasarı olan hastaların erkenden tanınması erkendsen rehabilitasyon ve hasta sonuçlarında iyileşmeye olanak tanır.

Gereç ve Yöntem

Bu prospektif çalışmada hafif-orta derecede travmatik beyin hasarı (TBH) olan hastaların klinik durumları değerlendirildi ve hastaların serum S100B düzeyleri ölçüldü. Hastalar bir ay sonra takip edildi, bilinç düzeyleri, travma sonrası baş ağrısı olup olmaması ve günlük aktivite performansı (Barthel ölçeğini kullanarak) açısından değerlendirildi. Veri analizinde SPSS yazılımı ile Student t-testi ve ki-kare testi kullanıldı.

Bulgular

Orta derecede TBH geçirmiş olanlara göre hafif derecede TBH geçirmiş hastalarda ortalama serum S100B değeri anlamlı derecede daha düşüktü (sırasıyla, 134,0±245,0 ng/dl ve 23,1±14,2 ng/dl). BT taramaları normal olmayan hastalara göre normal olanlarda serum S100B düzeyleri istatistiksel açıdan anlamlı derece daha düşüktü. Ortalama S100B değeri yaygın akson hasarından kuşkulanılan hastalarda (632,18±516,1 ng/dl) başka anormal BT bulguları olan hastalardan anlamlı derecede daha düşük idi (p=0.000). Normal BT sonuçları olan hastalarda, 24.97±22.9 ng/dl; kafatası kemiği kırıkları olanlarda 41.56±25.7 ng/dl; intrakraniyal kanaması olanlarda 57.38±28.9 ng/dl, kırıkla birlikte intrakraniyal kanaması olanlarda 76.23±38.3 ng/dl.

Sonuç

Hafif ve orta derecede TBH özellikle yaygın akson travması olanlarda serum S100B düzeyleri yükselmektedir. Ancak serum S100B değerleri 1 ay sonrasının nöropsikolojik sonuçları ve performansını doğru biçimde öngörememektedir.