Oktay Hakbilir1, Yıldıray Çete2, Erkan Göksu2, Can Akyol2, isa Kılıçaslan2

1Antalya Devlet Hastanesi Acil Servis, Antalya
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı, Antalya

Özet

Giriş: inme, kan akımının kesilmesi sonucu beyin fonksiyonlarının ani kaybı olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışma acil servise başvuran inme hastalarının demografik özelliklerini tanımlamak, hastaneye geliş sürelerini belirlemek ve yeni tedavi rejimlerine olan uygunluklarını saptamak amacıyla yapıldı.
Gereç ve Yöntem: 17 Nisan 2001-31 Ağustos 2001 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi’ne bilinç düzeyinde değişiklik ya da serebrovasküler olay düşündüren şikâyetler ile başvuran hastalar için önceden hazırlanmış çalışma formu doldurularak yapıldı.
Bulgular: Çalışmaya alınan 117 hastanın yaş ortalamasının 63.59±13.66 olduğunu ve hastaların 69’unun (%59) erkek, 48’inin (%41) kadın olduğunu saptadık. Hastaların 70’inin (%59.8) akut iskemik inme (Aii), 31’inin (%26.5) intrakraniyal kanama, 9’unun geçici iskemik atak (%7.7) ve geri kalan 7 hastanın da (%6) tümör, epilepsi ve bunama gibi tanıları aldığı saptandı. Aii tanısı alan 70 hastanın yaş ortalaması 65.19±12.89, hemorajik inme tanısı alan hastaları n ise yaş ortalaması 59.13±15.39 idi. Aii ve hemorajik inme tanısı alan iki grup yaş ortalamaları açısından karşı laştırıldığında hemorajik inme olan grubun daha genç olduğunu ve bu farkın istatistiksel olarak ta anlamlı olduğu saptandı (p=0.043). Aii tanısı alan hastalar ile hemorajik inme tanısı alan hastalar ‘National Institute of Health’ (NIH) skorlarının ortalamalarına göre karşılaştırıldıklarında, intrakraniyal kanama geçiren hastaların daha yüksek NIH skoruna sahip olduklarını ve aradaki farkın istatistiksel olarak ta anlamlı olduğu bulundu (p<0.05). Hastalar inme başlangı cı ile acil servise geliş zamanları arasında geçen süre açısından değerlendirildiklerinde, 8’inin (%6.8) ilk bir saat içerisinde, 27’sinin (%23) ilk üç saat içerisinde, 49’unun (%41.8) ise ilk altı saat içerisinde başvurduğu saptandı.
Sonuç: Çalışma bulguları literatürdeki diğer çalışmaların büyük bir çoğunluğu ile paralellik göstermektedir. Gecikme nedenlerini araştırdığımızda, başka bir hastaneye başvurmak ve yalnız yaşamak gibi ön planda olan nedenler literatür sonuçlarına benzer şekilde iken ulaşım sorunu ülkemize özgü bir neden olarak görülmektedir