Hayati Kandiş1, Hayati Deniz2, Ahmet Güngör3, Yavuz Katırcı4, Turgut Deniz5

1Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Acil Servisi
2Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Servisi
3Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi,göğüs Cerrahisi Servisi,kırıkkale
4Yozgat Devlet Hastanesi, Acil Servisi, Yozgat
5Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı, Kırıkkale.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, göğüs travması

Özet

Giriş: Bu çalışmanın amacı göğüs travması ile başvuran hastaların demografik özelliklerini tanımlamaktır. Gereç ve Yöntem: 01.01.2007-01.01.2008 tarihleri arasında Kırıkkale Yüksek ihtisas Hastanesi Acil Servisine intihar girişimi nedeniyle başvuran olgular geriye dönük olarak incelendi. Sosyodemografik özellikleri, intihar girişim nedenleri ve şekli, daha öncesinde intihar girişimlerinin olup olmadığına dair bilgiler doldurulan acil servis formlardan ve psikiyatrik kayıtlardan elde edildi.
Bulgular: Çalışmaya dahil edilen hastaların 248’i (%65) erkek, 134’ü (%35) kadın olup yaş aralığı 1-85 arasında, yaş ortalaması 39,20±14 idi. Yaralanma mekanizması yönünden 215 olguda (%56) penetran toraks travması, 167 olguda (%44) künt toraks travması saptandı. Olguların %43’ünde konservatif tedavi ve %37’sinde tüp torakostomi yeterli olurken, %20 olguda torakotomi uygulanmıştır. Mortalite 24 olgu ile %6,2 olarak saptanmıştır.
Sonuç: Toraks travmaları genellikle birden fazla sistemi ilgilendiren yaralanmalarla oluşabileceğinden, travma konusunda deneyimli ve multidisipliner bir ekip tarafından hastaların değerlendirilmesi ve tedaviye en kısa sürede başlanması uygun olan yaklaşım şeklidir.