Tricia Rotter, Robert J. Tubbs, Jonathan Valente, Robert Partridge

Department Of Emergency Medicine, Rhode Island Hospital/brown Medical School, Ir, Usa.

Anahtar Kelimeler: Bi-level positive airway pressure, kalp yetmezliği, entübasyon; medikal tedavi.

Özet

AMAÇ: Daha önceki çalışmalar konjestif kalp yetmezliğinde ‘bi-level positive airway pressure’ (BİPAP) kullanımının miyokard infarktüsü (MI) oranını arttırdığını belirtmişlerdir. Biz bu çalışmada, acil serviste kalp yetmezliği nedeniyle medikal tedavi, BİBAP veya entübe edilerek tedavi edilen hastalarda MI ve ölüm oranlarını karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Acil servise son iki yılda kalp yetmezliği nedeniyle başvuran hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi.
YÖNTEMLER: BULGULAR: Çalışmaya 745 hasta dahil edildi. Çalışma hastalarının 553’ü (%74.2) sadece medikal tedavi, 158’i (%21.2) BİPAP ve medikal tedavi,34 (%4.6) hasta ise entübe edilerek tedavi edildi. Sadece medikal tedavi alan hastaların %6.2’si, BİPAP uygulananların %15.8’i ve entübe edilenlerin de %32.4’ünde MI gelişti (p<0.0001). Sadece medikal tedavi alanlarda ölüm oranı %2.4, BİBAP grubunda %8.2 ve entübasyon grubunda %20.6’ydı (p<0.0001).
SONUÇ: Acil servise kalp yetmezliği nedeniyle başvuran hastalarda BİPAP uygulanlarda ölüm oranı entübe edilen hastalarda gore daha düşüktür. En düşük ölüm oranları medikal tedavi alan gruptadır.