Berna Şahin, Şengül Gaygısız, Fethi Murat Balcı, Derya Öztürk, Müge Bedriye Sönmez, Cemil Kavalcı

Ankara Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: şiddet, acil servis, hemşire

Özet

Giriş ve Amaç: Şiddet, kişinin kendisine ya da başka birisine, bir gruba ya da topluma karşı fiziksel gücünü istemli olarak kullanması ya da kullanmadan tehdit etmesi olarak tanımlanmaktadır. Sağlık çalışanlarına şiddet uygulamada, hastalar kadar hasta yakınlarının da eğilimli oldukları görülmüştür. Şiddete neden olan davranışları ele aldığımızda gündelik yaşamın sıradan etkileşimleri olarak kabul edilebilir. Bazıları belirli koşullar altında bir defaya has hoş görülebilir düzeyde ya da davranışı yapan kişinin o anki ruh halinin kötü olduğu varsayılarak anlayışla karşılanabilir. Ancak, iş yerinde devamlı ve çok sık tekrarlanan bu davranışların anlamları ve boyutları zamanla değişmekte ve tehlikeli sosyal davranışlara dönüşmektedir. Bu bakımdan, yardımcı sağlık personelinin ya mağdur olarak doğrudan, ya da tanık olarak dolaylı biçimde şiddet tehlikesi ile karşı karşıya bulunmaları sorunun önemini ortaya koymaktadır. Bu çalışmada acil tıp çalışanlarına yönelik şiddetin araştırılması amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Bu çalışma 1-10 Mart 2011 tarihleri arasında XXX Hastanesinde yapıldı. Sağlık çalışanları mesleklerine göre acil tıp kliniklerinde görevli acil tıp teknisyeni, hemşire ve sağlık memuru olarak gruplara ayrıldı. Veriler ortalama betimsel istatistiklerle verildi. Veriler SPSS 18 programında değerlendirilerek, grupların karşılaştırılmasında ki kare testi kullanıldı. p<0.05 anlamlı olarak kabul edildi.
Bulgular: Çalışmalara katılanların 44’ü (%50,6) erkek, 43’ü (%49,4) kadındı. En fazla şiddete uğrama yaşının 32 ve üstü yaş grubunda 49 (% 56.3) kişi olduğu görüldü.
Sonuç: Çalışmanın sonucunda en fazla şiddete erkeklerin maruz kaldığı ve eğitim durumu düştükçe şiddete uğrama oranının arttığı görüldü.