Cemil Kavalcı1, Gökhan Akdur2, Serap Yemenici2, Mustafa Burak Sayhan2

1Numune Rğitim Ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, Ankara, Türkiye
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Ad, Edirne,türkiye

Anahtar Kelimeler: Acil, kafa travması, BNP

Özet

Amaç: Travmalar 1-44 yaş arası insanlarda ölümün en sık nedenidir. Bilgisayarlı Beyin Tomografisi bu hastalarda tanı için kullanılır. Brain Natriüretik Peptit (BNP) serebral ventriküllerden izole edilmiştir. Bu çalışmada acile kafa travması ile başvuran hastalarda kafa içi yaralanmayı belirlemede yatak başı serum BNP seviyelerinin yeri olup/olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışma Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisinde prospektif olarak yapılmıştır. Kafa travması nedeniyle acile gelen 100 hasta çalışmaya alınmıştır. İkili grupları karşılaştırmada Mann-Whitney U, çoklu grupları karşılaştırmada Kruskal-Wallis testi kullanılmıştır. p<0.05 değeri istatistiksel olarak önemli kabul edilmiştir.
Bulgular: 81 hasta (%81) erkek, 19 hasta (%19) kadındı. Beyin BT’si negatif olan 86 hastanın ortanca serum BNP düzeyi 5.00 pg/ml idi. Beyin BT’si pozitif olan 14 hastanın ortanca serum BNP düzeyi ise 6.15 pg/ml idi. Yapılan istatistiksel analiz sonucu bu iki grup arasında serum BNP düzeyleri açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05).
Sonuç: Kafa travmalı hastalarda serum BNP düzeylerinin bilgisayarlı beyin tomografisi ile saptanan intrakraniyal hasarı belirlemede etkili olmadığı tespit edilmiştir.