Adnan Bilge1, Feriyde Çalışkan Tür2, Savaş Sezik2, Ersin Aksay2

1S.b. Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi
2S.b. İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,

Anahtar Kelimeler: Acil tıpta uzmanlık öğrencisi, acil tıpta uzmanlık eğitimi, girişimsel beceriler, girişimsel becerilerin etkinliği, görsel analog skala.

Özet

Amaç
Acil tıp uzmanlık eğitiminde, girişim becerilerinin kazanılması eğitimin önemli parçalarından birisidir. Ülkemizde acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin girişim becerilerinin düzeyini araştıran bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada amacımız, ülkemizdeki acil tıp kliniklerinde eğitim gören acil tıpta uzmanlık öğrencilerinin girişimsel işlemler hakkındaki düşüncelerini araştırmaktır.
Gereç ve Yöntem
Haziran - Ekim 2011 tarihleri arasında acil tıp uzmanlık eğitimi verilen tıp fakültesi ve eğitim araştırma hastanelerinde çalışan tüm acil tıpta uzmanlık öğrencileri (ATAÖ)’ne yönelik 17 soruluk anket uygulandı. Girişim beceri algı düzeylerinin ölçülmesinde görsel analog skala kullanılırken, eğitim boyunca yapılan girişimlerin sayılarının belirlenmesi için kapalı uçlu sorular soruldu.
Bulgular
Çalışmaya 31 tıp fakültesi ve 18 eğitim ve araştırma hastanesinden toplam 493 acil tıpta uzmanlık öğrencisi (ATUÖ) katıldı. ATUÖ’lerin 265’i (%53.8) tıp fakültelerinde, 228’i (%46.2) ise eğitim ve araştırıma hastanelerinde görev yapmaktaydı. Tıp fakültelerindeki ATUÖ’leri acil tıpta uzmanlık eğitimi boyunca yeterli beceriyi kazanmak için yapılan girişimlerin sayı yeterlilik algılarını (tıp fakülteleri için 5.60±2.86, eğitim ve araştırma hastaneleri için 4.55±2.99, p<0.001) ve girişim beceri düzey algılarını (tıp fakülteleri için 6.61±2.40, eğitim ve araştırma hastaneleri için 6.01±2.83, p=0.011), eğitim ve araştırma hastanelerine göre daha yüksek düzeyde belirttiler.
Çalışmaya katılan ATUÖ’lerinin en başarılı olduğu ilk 3 girişim sırasıyla defibrilasyon / kardiyoversiyon (6.85±3.07), endotrakeal entübasyon (6.80±3.19) ve parasentez (6.31±3.78) olarak belirtildi. En yetersiz girişimler ise; göz içi basıncı ölçümü (0.91±1.93), acil torakotomi (1.10±2.09), biyomikroskop ile yabancı cisim çıkarma (1.18±2.41), krikotirotomi (1.44±3.36), retrograt entübasyon (1.46±2.57), ekstensör tendon onarımı (1.80±2.56), acil doğum eylemi (1.89±2.65), trombolitik tedavi uygulama (2.44±3.26) ve artrosentez (2.61±3.34) olarak bulundu.
Sonuçlar
Acil tıpta uzmanlık eğitim müfredatında yer alan birçok girişim konusunda ATUÖ’lerinin kendilerini yetersiz hissetmektedir. Tıp fakültelerindeki ATUÖ’lerinin acil tıpta uzmanlık eğitimi boyunca yeterli beceriyi kazanmak için yapılan girişimlerin sayı yeterlilik algı düzeyi ortalaması ve beceri düzey algı ortalaması, eğitim ve araştırıma hastanelerindeki ATUÖ’lerine göre daha yüksektir.