Murat Pekdemir1, A. A. Çevik, O. Eray, Y. Çete, R. Atilla, A. Topuzoğlu, A. Güneri

Özet

Amaç: Travma hastalarının ciddiyetinin sınıflandırılması ve prognozun tahminine çalışan, çoğunluğu ABD'de olmak üzere 50'den fazla skorlama sistemi geliştirilmiştir. Bu çalışmada Glasgow Koma Skoru (GKS); Triaj - Düzeltilmiş Travma Skoru (T-RTS); dolaşım, solunum, karın, motor yanıt ve konuşma (CRAMS) ile Travma Triaj Kuralı'nın (TTK) acil servis performanslarının değerlendirilmesi amaçlandı.
Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne 01 Ocak 1997 ile 30 Haziran 1997 tarihleri arasında başvuran erişkin travma hastaları retrospektif olarak incelendi. GKS, T-RTS, CRAMS ve TTK'ye göre her bir sistem için majör travma hastaları saptandı. Bu hastalar Amerikan Acil Hekimleri Birliği'nin (ACEP) majör travma tanımına uyan hastalar ile karşılaştırıldı. Her bir skorlama sistemi için duyarlılık, seçicilik, pozitif tahmin değeri (PTD), negatif tahmin değeri (NTD) ve doğruluk hesaplandı.
Bulgular: Çalışma döneminde başvuran 1399 travma hastasından 112'sinin dosyaları kayıp olduğundan ve 224 hastanın dosyasındaki bilgiler yetersiz olduğundan 1063 hasta çalışmaya alındı. Hastaların %59'u erkek, %41'i kadındı ve yaş ortalamaları 40±17 idi. ACEP majör travma hastası tanımına göre 168 hastanın (%15.8) majör travma hastası olduğu saptandı. GKS'ye göre 17 hasta (%1.6), T- RTS'ye göre 73 hasta (%7.1), CRAMS'e göre 52 hasta (%4.8) ve TTK'ya göre 43 hasta (%4) majör travması olarak belirlendi. T-RTS en duyarlı skor olarak bulundu (duyarlılık %32, seçicilik %98, PTD %73, NTD %88 ve doğruluk %87).
Sonuç: Bu çalışmada ACEP'in major travma kriterleri dikkate alındığında en yararlı skorlama sistemi T-RTS olarak saptanmıştır.