Mustafa Yıldız, P. Durukan

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı

Özet

Amaç: Hasta sevkinde önemli noktalardan birisi de kurallara uymaktır. Acil servislere (AS) günün her saatinde ambulanslarla hasta transportu yapılmaktadır. Bu çalışma bölgemizde hasta naklinin ne derece uygun yapıldığını saptamak amacıyla yapılmıştır,
Gereç ve Yöntem: Çalışma için "ambulans formu" hazırlandı ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi AS'ye 26.05.2004 ile 05.09.2004 tarihlerinde ambulansla getirilen hastaların prospektif olarak kayıtları alındı.
Bulgular: Çalışma süresince ambulansla 524 hasta getirildi. Geliş süreleri ortalama 32.17±54.7 dakikaydı. Hastaların 207'si (%39.5) kadın, 317'si (%60.5) erkekti. Yaş ortalaması 47±23 yıldı. Hastalar travma, medikal aciller ve kardiyopulmoner arrest (KPA) olarak sınıflandırıldı. Hasta transportu; diğer hastanelerin AS'lerinden (%71.6) ve kliniklerinden (%12) ve 112 acil yardım ambulansları (%13.9) ile olay yerlerinden yapıldı. KPA ön tanılı 17 hastada (%85) solunum arresti, 15 hastada (%75) kardiak arrest vardı. Hastaların 9'unun (%45) kardiyak ritmi asistoli, 6'sının (%30) nabızsız elektriksel aktiviteydi. KPA vakalarının 11'ine (%55) endotrakeal entübasyon (ETE) uygulanmış ve 5'ine (%25) sevk edildiği yerde kardiyopulmoner resusitasyon yapılmıştı. Travma hastalarının çoğunluğu erkekti (%70.1) ve ortalama geliş süresi 43.21±58.9 dakikaydı. Bu hastaların 51'ine (%27.3) hekim refakat ederken, sadece 30'una (%16) servikal immobilizasyon uygulanmıştı. Sonuç: Ambulanslarla sevk edilen hastaların transportu esnasında sevk kurallarına, havayolu güvenliğine ve servikal immobilizasyona dikkat edilmemektedir.