Ayça Akalın, S. Satar, A. Avcı, A. Sebe, O. Akpınar

1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acil Tıp Anabilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ad

Anahtar Kelimeler: Glasgow koma skalası, acil servis, hiponatremi

Özet

Giriş: Nörolojik semptom ve bulgusu olmayan hastalarda koma genellikle sistemik nedenlere bağlıdır. Bilinç bozuklukları, hafif bir şuur bulanıklığından derin komaya kadar uzanabilir. Bilinç değişiklerinin derecesini ve ağırlığını tanımlayabilmek için kullanılan değerlendirme testi Glasgow koma skalasıdır (GKS). Bu çalışmada bilinç bozukluğu ile acil servisimize başvuran, daha önceden bilinen bir serebrovasküler patolojisi olmayan ve beyin tomografisi normal saptanan hastalarda, biyokimyasal parametrelerin GKS ile ilişkisi geriye dönük olarak olarak değerlendirildi.
Yöntem: Çalışmaya üniversite hastanesi acil servisine son 2 yıl içerisinde şuur bozukluğu ile başvuran, özgeçmişinde serebrovasküler hastalık öyküsü olmayan ve serebral tomografisi normal olan hastalar alındı. Tüm hastaların GKS’na göre bilinç değerlendirmeleri yapıldı. Ayrıca hastaların yaş, serum sodyum, potasyum, kan üre azotu (BUN), kreatinin ve hemoglobin düzeyleri kaydedildi. İstatistiksel yöntem olarak korelasyon testi ve regresyon analizi kullanıldı.
Bulgular: Özelliklere uyan 129 hastanın 74’ü erkek, 55’i kadındı. Yaş ortalamaları 55.8±16.6 idi (minimum: 16, maksimum: 90). Serum sodyum seviyesi ile GKS arasında anlamlı bir ilişki bulunduğu görüldü. Ayrıca hasta yaşındaki artış ile GKS’nın düştüğü tespit edildi. GKS için yaş ve hiponatreminin bağımsız birer risk faktörü olduğu saptandı.
Sonuç: Acil serviste metabolik koma tanısı alan, öyküde ve yapılan tetkiklerde santral sinir sistemi patolojisi saptanmayan hastalarda serum sodyum düzeyi ve hasta yaşının, GKS’ı üzerine olumsuz etki yarattığı saptanmıştır.